පැක් කිං ස්වයංක්‍රීය උපකරණ සමාගම, සමාගම.

වැඩ කරන වේදිකාව